Koop lesstof


Opleiding Aardrijkskunde
Prijs € 39,95

Heb je een account? Log dan eerst in.

Disclaimer

Het door LesTV door middel van verspreiding op internet of anderszins aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is LesTV in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van LesTV geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.
LesTV bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van LesTV liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de door middel van LesTV aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. LesTV is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.
LesTV is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op LesTV of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. LesTV zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen.
Auteursrechtelijke bescherming
Het via LesTV aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door LesTV beoogde educatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van LesTV of de rechten van derden die door LesTV worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor persoonlijke studie of privégebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk.
Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de site van LesTV is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LesTV.


Privacy

Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met de mensen in uw omgeving naast de ‘gewone’ telefoon, zoals bijvoorbeeld e-mail, instant-messaging of Voice over IP. Als digitale portal vinden wij het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat communicatie in deze nieuwe wereld voor u eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan u: als u gebruik maakt van onze website, maar ook als wij u onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerken wij uw gegevens.
LesTV en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid!
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken gebundeld in één document, het onderhavige “privacy statement” van LesTV. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.
Voor welke doeleinden gebruikt LesTV uw gegevens?
Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Hierna vindt u informatie over de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken. Ook vindt u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.
Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, afgenomen diensten, uw gebruik van onze diensten, en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden:

  • Het technisch mogelijk maken van onze diensten. 
  • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons, waartoe wij onder meer kopieën van uw legitimatiebewijs kunnen verwerken. 
  • Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering. 
  • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso. 
  • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging van onze website en producten en diensten, het tegengaan van misbruik van onze producten en diensten en de verbetering van dienstverlening. 
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van uw gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten. 
  • Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het abonnement) ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten. 
  • De verstrekking aan derden voor direct marketing doeleinden voor producten en diensten die zijn bedoeld voor scholen en leerlingen in het primair onderwijs, zoals een aanbieding van een uitgeverij voor een methode op scholen. 
  • De verstrekking aan overheidsinstellingen voor niet commercieel onderzoek ter ondersteuning van het regeringsbeleid op educatief gebied. 
  • Het aan u verzenden van elektronische berichten zoals onze nieuwsbrief met aanbiedingen voor en informatie over onze producten en diensten. Indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven kunnen wij in deze communicatie ook aanbiedingen voor producten en diensten van derden opnemen. 

Hoe lang bewaart LesTV uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In het geval van de wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaren wij uw gegevens maximaal voor de wettelijk verplicht gestelde periode.

Beveiliging van uw gegevens

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Wat betekent het voor u als klant?
Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, (vaste en / of mobiele) telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. LesTV kan u maximaal €4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens
Als klant heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat wij geen kennis zullen nemen van de inhoud van berichten die via onze website worden verstuurd, tenzij de berichten daarop openbaar gemaakt zijn.

Contactgegevens bij privacy vragen:

Postadres
LesTV B.V.
Julianaweg 23
3603 AP Maarssen 
info@lestvpabo.nl
Recht op inzage
Recht op correctie
Recht van verzet/gebruik gegevens
DM doeleinden